I-MEMBER

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.25
ประจำ 3 เดือน ร้อยละ 2.50
ประจำ 6 เดือน ร้อยละ 2.75
ประจำ 12 เดือน ร้อยละ 3.00
ประจำ 24 เดือน ร้อยละ 3.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 6.25
เงินกู้สามัญ ร้อยละ 6.25
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6.25
เงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษที่มีจำนวนเงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น ร้อยละ 6.15

จำนวนผู้เข้าชม

637516
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
719
110
829
632956
2838
16384
637516