กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 1618
ผลการคัดเลือกสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2559 1032
รายงานการพ้นสมาชิกภาพ ถึงแก่กรรม ลาออก ประจำเดือนตุลาคม 2559 (ฉบับชั่วคราว) 956
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสมาชิกภาพปี 2560 852
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด ฉบับที่ 6/2559 2087
การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย รอบที่ 1/2560 1463
แจ้งยกเลิกการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559 1475
โครงการประกวดคำขวัญวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559 1670
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด ฉบับที่ 4/2559 1307
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด ฉบับที่ 3/2559 1116
ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ชมเชย สมาชิกสหกรณ์กระทำความดี 524
รายงานการพ้นสมาชิกภาพ ถึงแก่กรรม ลาออก ประจำเดือนมีนาคม 2559 494
สารจากท่านประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด 671
คำขอยกเลิกการเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ 2057
คำขอเปลี่ยนผู้ค้ำเงินกู้สามัญ 1256
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ 1636
แบบแสดงความประสงค์การหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2559 460
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก 1356
ผลการคัดเลือกสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2558 744
แบบฟอร์มหนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญ และหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ 1780
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสมาชิกภาพปี 2559 488
แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายปี 2559 (เงินคงสภาพ) 1252
การขยายวงเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับสมาชิก 1600
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันแห่งการออมทรัพย์ 1631
การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2558 1780
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกสมทบเป็นสมาชิก พ.ศ. 2558 779
สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก 1406
พิธีมอบเกียรติบัตรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2558 1324
ใบสมัครสมาชิกสำหรับคู่สมรสสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 1520
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด (ฉบับที่ 3) (2) 476

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.25
ประจำ 3 เดือน ร้อยละ 2.50
ประจำ 6 เดือน ร้อยละ 2.75
ประจำ 12 เดือน ร้อยละ 3.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ – ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.60
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6.60
กู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น ร้อยละ 6.50

จำนวนผู้เข้าชม

414304
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
423
116
1143
410517
6197
11643
414304