กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 2347
ผลการคัดเลือกสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2559 1393
รายงานการพ้นสมาชิกภาพ ถึงแก่กรรม ลาออก ประจำเดือนตุลาคม 2559 (ฉบับชั่วคราว) 1242
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสมาชิกภาพปี 2560 1154
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด ฉบับที่ 6/2559 2943
การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย รอบที่ 1/2560 2122
แจ้งยกเลิกการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559 2239
โครงการประกวดคำขวัญวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559 2525
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด ฉบับที่ 4/2559 2164
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด ฉบับที่ 3/2559 1888
ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ชมเชย สมาชิกสหกรณ์กระทำความดี 727
รายงานการพ้นสมาชิกภาพ ถึงแก่กรรม ลาออก ประจำเดือนมีนาคม 2559 674
สารจากท่านประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด 1013
คำขอยกเลิกการเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ 3096
คำขอเปลี่ยนผู้ค้ำเงินกู้สามัญ 1894
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ 2346
แบบแสดงความประสงค์การหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2559 668
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก 2082
ผลการคัดเลือกสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2558 975
แบบฟอร์มหนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญ และหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ 2681
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสมาชิกภาพปี 2559 692
แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายปี 2559 (เงินคงสภาพ) 1757
การขยายวงเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับสมาชิก 2304
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันแห่งการออมทรัพย์ 2323
การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2558 2448
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกสมทบเป็นสมาชิก พ.ศ. 2558 1183
สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก 2080
พิธีมอบเกียรติบัตรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2558 1963
ใบสมัครสมาชิกสำหรับคู่สมรสสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 2184
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด (ฉบับที่ 3) (2) 675

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.25
ประจำ 3 เดือน ร้อยละ 2.50
ประจำ 6 เดือน ร้อยละ 2.75
ประจำ 12 เดือน ร้อยละ 3.00
ประจำ 24 เดือน ร้อยละ 3.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 6.25
เงินกู้สามัญ ร้อยละ 6.25
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6.25
เงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษที่มีจำนวนเงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น ร้อยละ 6.15

จำนวนผู้เข้าชม

604337
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
754
178
2567
598764
9524
11591
604337