กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 1030
ผลการคัดเลือกสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2559 751
รายงานการพ้นสมาชิกภาพ ถึงแก่กรรม ลาออก ประจำเดือนตุลาคม 2559 (ฉบับชั่วคราว) 694
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสมาชิกภาพปี 2560 593
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด ฉบับที่ 6/2559 1473
การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย รอบที่ 1/2560 814
แจ้งยกเลิกการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559 880
โครงการประกวดคำขวัญวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559 1083
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด ฉบับที่ 4/2559 833
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด ฉบับที่ 3/2559 732
ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ชมเชย สมาชิกสหกรณ์กระทำความดี 430
รายงานการพ้นสมาชิกภาพ ถึงแก่กรรม ลาออก ประจำเดือนมีนาคม 2559 427
สารจากท่านประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด 505
คำขอยกเลิกการเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ 1317
คำขอเปลี่ยนผู้ค้ำเงินกู้สามัญ 867
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ 1111
แบบแสดงความประสงค์การหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2559 361
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก 941
ผลการคัดเลือกสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2558 641
แบบฟอร์มหนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญ และหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ 1125
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสมาชิกภาพปี 2559 409
แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายปี 2559 (เงินคงสภาพ) 940
การขยายวงเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับสมาชิก 1201
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันแห่งการออมทรัพย์ 1241
การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2558 1398
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกสมทบเป็นสมาชิก พ.ศ. 2558 649
สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก 1038
พิธีมอบเกียรติบัตรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2558 933
ใบสมัครสมาชิกสำหรับคู่สมรสสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 1129
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด (ฉบับที่ 3) (2) 390

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.25
ประจำ 3 เดือน ร้อยละ 2.50
ประจำ 6 เดือน ร้อยละ 2.75
ประจำ 12 เดือน ร้อยละ 3.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ – ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.60
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6.60
กู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น ร้อยละ 6.50

จำนวนผู้เข้าชม

300300
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
242
543
2626
295077
5955
10648
300300