กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 1825
ผลการคัดเลือกสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2559 1132
รายงานการพ้นสมาชิกภาพ ถึงแก่กรรม ลาออก ประจำเดือนตุลาคม 2559 (ฉบับชั่วคราว) 1054
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสมาชิกภาพปี 2560 957
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด ฉบับที่ 6/2559 2340
การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย รอบที่ 1/2560 1685
แจ้งยกเลิกการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559 1697
โครงการประกวดคำขวัญวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559 1913
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด ฉบับที่ 4/2559 1553
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด ฉบับที่ 3/2559 1321
ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ชมเชย สมาชิกสหกรณ์กระทำความดี 583
รายงานการพ้นสมาชิกภาพ ถึงแก่กรรม ลาออก ประจำเดือนมีนาคม 2559 554
สารจากท่านประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด 767
คำขอยกเลิกการเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ 2333
คำขอเปลี่ยนผู้ค้ำเงินกู้สามัญ 1440
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ 1820
แบบแสดงความประสงค์การหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2559 531
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก 1574
ผลการคัดเลือกสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2558 821
แบบฟอร์มหนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญ และหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ 1978
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสมาชิกภาพปี 2559 559
แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายปี 2559 (เงินคงสภาพ) 1394
การขยายวงเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับสมาชิก 1794
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันแห่งการออมทรัพย์ 1823
การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2558 1971
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกสมทบเป็นสมาชิก พ.ศ. 2558 878
สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก 1591
พิธีมอบเกียรติบัตรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2558 1506
ใบสมัครสมาชิกสำหรับคู่สมรสสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 1706
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด (ฉบับที่ 3) (2) 540

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.25
ประจำ 3 เดือน ร้อยละ 2.50
ประจำ 6 เดือน ร้อยละ 2.75
ประจำ 12 เดือน ร้อยละ 3.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ – ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.60
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6.60
กู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น ร้อยละ 6.50

จำนวนผู้เข้าชม

464878
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
50
227
2674
459789
6117
13905
464878