ข้อบังคับ/ระเบียบ

 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด

 

1. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2525

 

2. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2537

 

3. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2537

 

4. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2543

 

5. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2545

 

6. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2545

 

7. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

 

8. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545

 

9. ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ. 2540

 

10. ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ. 2540

 

11. ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2545

 

12. ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2545

 

13. ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2546

 

14. ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2546

 

15. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2553

 

16. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2554

 

17. คำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการดำเนิดการชุดที่ 39

 

18. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2561

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.00
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
ประจำ 12 เดือน ร้อยละ 2.00
ประจำ 24 เดือน ร้อยละ 2.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ร้อยละ 6.00
กรณีเงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น/ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน/มีประกันวงเงินสินเชื่อ ร้อยละ 5.50
กรณีกู้เพื่อการศึกษา/ใช้หนี้เงินกู้ ก.ย.ศ. ร้อยละ 3.50 (ไม่นำมาคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)
กรณีกู้เงินปันผลประจำปี = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 0.25 ต่อปี (ไม่นำมาคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ (ไม่นำมาคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)

เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์

     กรณีมีเงินประกันวงเงินสินเชื่อ

     - ปีที่ 1 = อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 

     - ปีที่ 2 ถึงตลอดอายุสัญญา = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 1.60 ต่อปี

     กรณีไม่มีเงินประกันวงเงินสินเชื่อ

     - ปีที่ 1 = อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00

     - ปีที่ 2 ถึงตลอดอายุสัญญา = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 1.00 ต่อปี

เงินกู้พิเศษเพื่อการจำเป็นอื่น = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 1.00 ต่อปี

จำนวนผู้เข้าชม

794650
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
95
898
3920
787338
3072
15631
794650