ข้อบังคับ/ระเบียบ

 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด

 

1. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2525

 

2. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2537

 

3. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2537

 

4. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2543

 

5. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2545

 

6. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2545

 

7. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

 

8. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545

 

9. ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ. 2540

 

10. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2541

 

11. ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2542

 

12. ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2545

 

13. ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2545

 

14. ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2546

 

15. ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2546

 

16. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2553

 

17. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2554

 

18. คำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการดำเนิดการชุดที่ 39

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.25
ประจำ 3 เดือน ร้อยละ 2.50
ประจำ 6 เดือน ร้อยละ 2.75
ประจำ 12 เดือน ร้อยละ 3.00
ประจำ 24 เดือน ร้อยละ 3.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 6.25
เงินกู้สามัญ ร้อยละ 6.25
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6.25
เงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษที่มีจำนวนเงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น ร้อยละ 6.15

จำนวนผู้เข้าชม

637514
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
717
110
827
632956
2836
16384
637514