ข้อบังคับ/ระเบียบ

 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด

1. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2562

2. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์_ฉบับที่ 2_พ.ศ. 2561

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2561

4. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2561

5. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ พ.ศ. 2561

6.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561

7.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2561 

8. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2560

9. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ พ.ศ. 2559

10. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับสมาชิกสมทบ_ฉบับที่ 2_พ.ศ. 2558

11. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2553

12. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2546

13. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้สกรณ์ฯอื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2545

14. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2545

15. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2542

16. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2541

17. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2540

 18. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2537

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.00
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
ประจำ 12 เดือน ร้อยละ 2.00
ประจำ 24 เดือน ร้อยละ 2.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ร้อยละ 6.00
กรณีเงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น/ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน/มีประกันวงเงินสินเชื่อ ร้อยละ 5.50
กรณีกู้เพื่อการศึกษา/ใช้หนี้เงินกู้ ก.ย.ศ. ร้อยละ 3.50 (ไม่นำมาคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)
กรณีกู้เงินปันผลประจำปี = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 0.25 ต่อปี (ไม่นำมาคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ (ไม่นำมาคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)

เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์

     กรณีมีเงินประกันวงเงินสินเชื่อ

     - ปีที่ 1 = อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 

     - ปีที่ 2 ถึงตลอดอายุสัญญา = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 1.60 ต่อปี

     กรณีไม่มีเงินประกันวงเงินสินเชื่อ

     - ปีที่ 1 = อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00

     - ปีที่ 2 ถึงตลอดอายุสัญญา = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 1.00 ต่อปี

เงินกู้พิเศษเพื่อการจำเป็นอื่น = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 1.00 ต่อปี

จำนวนผู้เข้าชม

828602
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
17
282
1395
824101
7893
14233
828602