รู้จักสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มข้าราชการของกรมธนารักษ์ ประชุมตกลงเข้าชื่อร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด ขึ้นมาและเริ่มเปิดดำเนินการธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2523 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการบริหารงานสหกรณ์ฯ ตั้งแต่เริ่มต้น รวมจนถึงชุดปัจจุบันในปี ..2556 จำนวน 33 ชุด และคณะกรรมการดำเนินการชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 33 ) มีรายนามดังนี้                

 1.นางปนัสย์สร                                    อริยวงศ์                            ประธานกรรมการ

                           2.นายนิพนธ์                                        กาญจนประภา                  รองประธานกรรมการคนที่ 1

                           3.นายพงศ์ธร                                       พากพียรทรัพย์                  รองประธานกรรมการคนที่ 2

                           4.นางสาวสมใจ                                   พุกจำปา                            กรรมการและเหรัญญิก

                           5.นางเมทินี                                          แก้วมานพ                         กรรมการและเลขานุการ

                            6.นายสุกิจ                                             เที่ยงมนีกุล                      กรรมการและผู้จัดการ

                            7.นางอุไรวรรณ                                   โชติกกำธร                            กรรมการ

                            8.นายอิชวุฒิ                                         ฤทธาภัย                                กรรมการ

                            9.นายทวีชัย                                          ลิยี่เก                                      กรรมการ

                            10.นายสมบัติ                                       พงศ์ละไม                             กรรมการ

                            11.นายโกวิท                                        ฉันทจิตร                               กรรมการ

                            12.นางประภา                                     ฤทธิพงษ์                               กรรมการ

                            13.นายไวพจน์                                     พุ่มแย้ม                                 กรรมการ

                            14.นายวรวิทย์                                      สงวนพันธ์                            กรรมการ 

                         15.นายชัช                                         เฉลิมกิจ                            กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ นางอุบลรัตน์ ลิ้มสวัสดิ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการ นางสาวเพ็ญสินี นิติธรรมวรเมธ

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.25
ประจำ 3 เดือน ร้อยละ 2.50
ประจำ 6 เดือน ร้อยละ 2.75
ประจำ 12 เดือน ร้อยละ 3.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ – ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.60
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6.60
กู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น ร้อยละ 6.50

จำนวนผู้เข้าชม

389520
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
209
78
729
385962
4815
11653
389520