สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการสมาชิก

 

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

               1.  เงินปันผล 
                    เมื่อสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกตามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้ตามระยะเวลาที่ถือหุ้นอยู่กับสหกรณ์ฯ โดยได้รับ
              ยกเว้นภาษีเงินได้
               2.  เงินเฉลี่ยคืน 
             สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ฯ เมื่อสิ้นปีทางบัญชี  สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ตามส่วนจำนวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้ส่งให้แก่สหกรณ์ฯในระหว่างปี   ามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปในปีใดจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น
       3.  ดอกเบี้ยเงินฝาก
               สมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูงกว่าหรืออย่างน้อยเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป และได้รับการยกเว้นแต่ภาษีดอกเบี้ยเงิน
               ฝากออมทรัพย์และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษด้วย          
      4.  ดอกเบี้ยเงินกู้
สหกรณ์ฯ  คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่นๆ
           5.  สวัสดิการต่าง ๆ สมาชิกจะได้รับประโยชน์จากสวัสดิการต่าง ๆ ที่สหกรณ์ฯ จัดให้มีแก่สมาชิกตามสิทธิที่พึงจะได้รับ สมาชิกสามารถติดตามและทราบข้อมูลข่าวสารได้ ตามประกาศของสหกรณ์ฯ
 
 

สรรหาคณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.00
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.50
ประจำ 12 เดือน ร้อยละ 1.75
ประจำ 24 เดือน ร้อยละ 1.75

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ร้อยละ 6.00
กรณีเงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น/ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน/มีประกันวงเงินสินเชื่อ ร้อยละ 5.00
กรณีกู้เพื่อการศึกษา/ใช้หนี้เงินกู้ ก.ย.ศ. ร้อยละ 3.50 (ไม่นำมาคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)
กรณีกู้เงินปันผลประจำปี = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 0.25 ต่อปี (ไม่นำมาคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ (ไม่นำมาคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)

เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์

     กรณีมีเงินประกันวงเงินสินเชื่อ

     - ปีที่ 1 = อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 

     - ปีที่ 2 ถึงตลอดอายุสัญญา = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 1.60 ต่อปี

     กรณีไม่มีเงินประกันวงเงินสินเชื่อ

     - ปีที่ 1 = อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00

     - ปีที่ 2 ถึงตลอดอายุสัญญา = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 1.00 ต่อปี

เงินกู้พิเศษเพื่อการจำเป็นอื่น = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 1.00 ต่อปี

จำนวนผู้เข้าชม

1479489
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
566
1252
1818
1472795
12561
24568
1479489