สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการสมาชิก

 

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

               1.  เงินปันผล 
                    เมื่อสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกตามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้ตามระยะเวลาที่ถือหุ้นอยู่กับสหกรณ์ฯ โดยได้รับ
              ยกเว้นภาษีเงินได้
               2.  เงินเฉลี่ยคืน 
             สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ฯ เมื่อสิ้นปีทางบัญชี  สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ตามส่วนจำนวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้ส่งให้แก่สหกรณ์ฯในระหว่างปี   ามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปในปีใดจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น
       3.  ดอกเบี้ยเงินฝาก
               สมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูงกว่าหรืออย่างน้อยเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป และได้รับการยกเว้นแต่ภาษีดอกเบี้ยเงิน
               ฝากออมทรัพย์และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษด้วย          
      4.  ดอกเบี้ยเงินกู้
สหกรณ์ฯ  คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่นๆ
           5.  สวัสดิการต่าง ๆ สมาชิกจะได้รับประโยชน์จากสวัสดิการต่าง ๆ ที่สหกรณ์ฯ จัดให้มีแก่สมาชิกตามสิทธิที่พึงจะได้รับ สมาชิกสามารถติดตามและทราบข้อมูลข่าวสารได้ ตามประกาศของสหกรณ์ฯ
 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.25
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.00
ประจำ 12 เดือน ร้อยละ 2.50
ประจำ 24 เดือน ร้อยละ 2.50

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 6.25
เงินกู้สามัญ ร้อยละ 6.25
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6.25
เงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษที่มีจำนวนเงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น ร้อยละ 6.00

จำนวนผู้เข้าชม

681121
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
145
199
3707
673276
6100
13496
681121