เงินกู้

บริการด้านเงินกู้
1.  สหกรณ์ฯ ให้บริการด้านเงินกู้ไว้  3  ประเภท คือ
1.1  เงินกู้ฉุกเฉิน
1.2  เงินกู้สามัญ
1.3  เงินกู้พิเศษ
1.1  เงินกู้ประเภทฉุกเฉิน
สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินให้แก่สมาชิกในอัตราครึ่งหนึ่งของเงินเดือนบวกด้วยค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาท) 
และผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 12 งวด
       เอกสารและหลักฐานเพื่อประกอบคำขอเงินกู้ฉุกเฉิน
                       -  
1.2  เงินกู้ประเภทสามัญ
เงินกู้ประเภทสามัญ แบ่งเป็น  2  ประเภท
1.2.1  เงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน
-  ห้ามผู้กู้แก้ไขยอดเงินที่กู้  ยกเว้นกรณี  ลดยอดเงินกู้  ซึ่งแก้ไขได้โดย วิธีขีดฆ่า และผู้กู้ลงนามกำกับ
-  ในกรณีลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ  จะต้องส่งหนี้เงินกู้คืนสหกรณ์ฯ ให้ถึง  90%  ของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ฯ
-  ต้องมีจำนวนผู้ค้ำประกันดังนี้
(1.)  ถ้าผู้กู้มีมูลค่าหุ้นไม่เกินหนึ่งในสามของวงเงินที่ขอกู้ ให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 3 คน    
(2.)  ถ้าผู้กู้มีมูลค่าหุ้นสูงกว่าหนึ่งในสามแต่ไม่เกินสองในสามของวงเงินที่ขอกู้ ให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน  
(3.)  ถ้าผู้กู้มีมูลค่าหุ้นสูงกว่าสองในสามของเงินกู้ ให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน
 
 
     
 
หมายเหตุ   ตารางเงินให้กู้สามัญอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะเศรษฐกิจดังนั้น ขอให้ดูประกาศจากทางสหกรณ์ฯ ด้วย
 
เอกสารและหลักฐานเพื่อประกอบคำขอเงินกู้สามัญ
-  สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน)
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้กู้และผู้ค้ำ และ รับรองสำเนาถูกต้อง
1.2.2  เงินกู้สามัญโดยใช้ค่าหุ้นค้ำประกัน
-  สมาชิกที่เกษียณอายุ และสมาชิกที่ลาออกจากราชการ หรือโอนย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ  ส่วนราชการอื่น ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ฯ มีสิทธิกู้สามัญโดยใช้ค่าหุ้นค้ำประกันได้ เช่นเดียวกับสมาชิกอื่น ๆ
-  กู้ได้ร้อยละ  100  ของค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ฯ
 
1.3  เงินกู้พิเศษ
สหกรณ์ฯ ให้กู้เงินพิเศษเพื่อการดังต่อไปนี้
1.  เพื่อการเคหะสงเคราะห์
2.  เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
3.  เพื่อการอันจำเป็นอื่น
หลักเกณฑ์การกู้เงินพิเศษ
1.  กู้ได้ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร   
2. การส่งเงินคืน  ผู้กู้ต้องส่งเงินต้นกู้พิเศษพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน หรือส่งเงินต้นงวดละเท่า ๆ กัน ดอกเบี้ยลดตามเงินต้นคงเหลือ
3. ระยะเวลาการส่งเงินกู้คืนสหกรณ์ฯ กำหนดไว้  ดังนี้
-  เพื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่เกิน  240  งวด (20  ปี)
-  เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ไม่เกิน 120 งวด (10 ปี)
-  เพื่อการอันจำเป็นอื่น โดยคำนึงถึงความสมควรแก่ฐานะและความสามารถการชำระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 700,000.- บาท
4. ต้องมีหลักประกันเงินกู้ตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด
               1.  เพื่อการเคหะสงเคราะห์
                         เอกสารและหลักฐานเพื่อประกอบคำขอเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
                             1.1   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอกู้และคู่สมรส
                             1.2   สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
                             1.3   สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะของคู่สมรส
                             1.4   หนังสือยินยอมคู่สมรส
                             1.5   สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือนของผู้ขอกู้ย้อนหลัง 3 เดือน
                             1.6   ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ฯ ออกให้เดือนล่าสุด
                             1.7   แผนผังแสดงที่ตั้งที่ดินและอาคารหรือโครงการ
                             1.8   สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ (ถ้ามี) กรณีขอกู้เพื่อไถ่ถอนให้นำสัญญากู้เงินสัญญาจำนองและหลักฐานการผ่อนชำระหนี้
                                 จากสถาบันการเงินเดิมอย่างน้อย 3 เดือนสุดท้าย พร้อมทั้งหลักฐานแสดงยอดหนี้ มาประกอบ
                             1.9   กรณีขอกู้เพื่อปลูกสร้างต้องส่งแบบก่อสร้างอาคารและสำเนาใบอนุญาตให้ปลูกสร้าง หรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงให้เชื่อได้ว่ากู้เพื่อการเคหะ    
                                 สงเคราะห์
จริง
               2.  เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
                           2.1   เอกสารตามข้อ 1 (1.1  1.7) 
                           2.2  โครงการและแผนงานการลงทุนประกอบอาชีพ หรือ หลักฐานการประกอบอาชีพนั้น ๆ เช่น ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรอง
                            ของกระทรวงพาณิชย์ หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
                    2.3  หลักฐานแสดงฐานะการลงทุนซึ่งผู้ขอกู้มีอยู่ จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนทุนทั้งหมด หรือทุนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
               3. เพี่อการอันจำเป็นอื่น
                           3.1 เอกสารตามข้อ 1  (1.1 – 1.6)
                           3.2 เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการที่จะขอกู้ เช่น ทรัพย์สินที่ผู้ขอกู้ประสงค์จะซื้อ เป็นต้น
                           3.3 กรณีกู้ชำระหนี้หรือไถ่ถอนจำนำ  จำนอง ผู้ขอกู้ต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
บริการด้านการเงิน
การส่งเงินเข้าสหกรณ์ฯ
สมาชิกสามารถส่งเงินเข้าสหกรณ์ฯ  เช่น  การฝากเงิน  การส่งเงินค่าหุ้นหรือการชำระหนี้โดยสมาชิกสามารถชำระได้ด้วย
1. เงินสด
2. เช็ค
2.1  ให้นำเช็คฝากก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อเข้าบัญชีให้ทันภายในวันรับฝาก
2.2  เช็คที่ระบุชื่อบุคคล  จะต้องไม่ขีดคร่อม
2.3  แจ้งการโอนเงินให้สหกรณ์ฯ ทันที  พร้อมส่งแฟกซ์สำเนาโอน เงินที่ หมายเลขแฟกซ์ 02-270-1670
2.4  ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีของสหกรณ์  ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด
ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด
ธนาคาร  กรุงไทย  สาขา  ราชดำเนิน
เลขที่บัญชี  018-1-04195-2
ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด
ธนาคาร  กรุงไทย  สาขา  ย่อยกระทรวงการคลัง                       
เลขที่บัญชี  068-1-03249-9
ฝากหน่วยงานต้นสังกัด  หรือผู้แทนส่งให้สหกรณ์ฯ พร้อมใบเรียกเก็บ กรุณาเขียนระบุด้วย ว่าเป็นเงินฝากค่าหุ้น  หรือชำระเงินกู้  ฯลฯ  ให้ชัดเจน 
การรับเงินจากสหกรณ์ฯ
การรับเงินจากสหกรณ์ฯ เช่น การถอนเงิน การรับเงินช่วยเหลือ เป็นต้น
-  กรณีรับเงินสด กรณีถอนเงินจำนวนวงเงินตั้งแต่ 100,000 – 500,000 บาทแจ้งสหกรณ์ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1  วัน
-  กรณีรับเช็ค สำหรับการถอนเงินเกิน 500,000.-  บาท แจ้งสหกรณ์ฯล่วงหน้าอย่างน้อย  ½  วัน
การรับเงินกู้ฉุกเฉิน  สมาชิกจะขอรับเงินกู้ฉุกเฉินได้ 4  วิธี  คือ
                 1.  รับด้วยตนเองที่สหกรณ์ฯ
                 2.  ให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ ของผู้กู้
                 3.  ให้ส่งเงินทางธนาณัติ
                 4.  ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ โดยผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารนั้นและจะต้องระบุเลขที่บัญชีธนาคารของผู้กู้มากับใบกู้ 
                       นั้นให้ชัดเจน
การรับเงินกู้สามัญ การรับเงินกู้สามัญจะหักหนี้เงินกู้ฉุกเฉินไว้ทั้งหมดก่อน  สมาชิกสามารถขอรับเงินกู้สามัญได้  3  วิธี  คือ
                 1.    รับเช็คด้วยตนเองกรณีที่ไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีธนาคารไว้
                 2. ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ ของผู้กู้
                 3. ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร
                 กรุงไทย จำกัด ของผู้กู้ โดยผู้กู้จะต้องแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากให้สหกรณ์ฯ  ทราบ
การรับเงินจากสมุดคู่ฝาก หากสมาชิกต้องการถอนเงินฝากกับสหกรณ์ฯ  ก็สามารถทำได้โดยส่งสมุดคู่ฝากของสหกรณ์ฯ  พร้อมกับแนบใบถอนเงินตามแบบของ 
สหกรณ์ฯ ที่กำหนดพร้อมลงลายมือชื่อ สหกรณ์ฯ ก็จะดำเนินการโอนเงินพร้อมส่ง สมุดคู่ฝากของสหกรณ์ฯกลับคืนให้ หรือจะมารับเงินด้วยตนเองที่สหกรณ์ฯ ก็ได้
บริการด้านสวัสดิการและอื่น ๆ
        1.     สวัสดิการเกี่ยวกับพิธีศพของสมาชิก เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ทายาทมีสิทธิได้รับเงิน  ค่าพวงหรีด  500.- บาท และค่าทำศพ  3,000.-  บาท
        2.     การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกที่มีรายได้น้อยแต่มีภาระเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร
        3.     ทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น  อัคคีภัย  อุทกภัย  หรือวาตภัย สหกรณ์ฯ ช่วยเหลือดังนี้กรณีเป็นบ้านและทรัพย์สินขอตนเองสหกรณ์ ฯ
                จ่ายเงินช่วยเหลือตามที่เสียหายจริงแต่ไม่เกินรายละไม่เกิน  3,000.-  บาท
       4.      มีระบบ Intranet และระบบ Internet สำหรับให้สมาชิกค้นหาและสอบถามข้อมูลสหกรณ์ฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
แบบคำร้องต่าง ๆ 
        สหกรณ์ฯ มีหนังสือคำร้องแจ้งความประสงค์ให้กับสมาชิกใช้ตามความต้องการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
        1.     ขอเพิ่มหุ้น, ซื้อหุ้น, ลดค่าหุ้น, งดส่งค่าหุ้น
        2.     การเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (โดยแนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล มาด้วย)
        3.     การเปลี่ยนแปลงการชำระเงินกู้ ฉุกเฉิน สามัญ
        4.     การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสมาชิก
        5.     การเปลี่ยนแปลงเงินฝาก
        6.     หนังสือมอบฉันทะโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
        หมายเหตุ   คำร้องประเภทต่างๆ เหล่านี้สมาชิกสามารถ Download แบบได้ที่ระบบ Intranet ของกรมธนารักษ์ (www.treasury-coop.com) หรือ Internet ของ
                          กรมธนา
รักษ์ (www.treasury.go.th) หรือขอรับแบบได้ที่สำนักงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด ณ อาคารที่ทำการกรมธนารักษ์ 
                          กระทรวงการคลัง

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
               1.  เงินปันผล 
                    เมื่อสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกตามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้ตามระยะเวลาที่ถือหุ้นอยู่กับสหกรณ์ฯ โดยได้รับ
              ยกเว้นภาษีเงินได้
               2.  เงินเฉลี่ยคืน 
             สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ฯ เมื่อสิ้นปีทางบัญชี  สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ตามส่วนจำนวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้ส่งให้แก่สหกรณ์ฯในระหว่างปี   ามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปในปีใดจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น
       3.  ดอกเบี้ยเงินฝาก
               สมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูงกว่าหรืออย่างน้อยเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป และได้รับการยกเว้นแต่ภาษีดอกเบี้ยเงิน
               ฝากออมทรัพย์และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษด้วย          
      4.  ดอกเบี้ยเงินกู้
สหกรณ์ฯ  คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่นๆ
           5.  สวัสดิการต่าง ๆ สมาชิกจะได้รับประโยชน์จากสวัสดิการต่าง ๆ ที่สหกรณ์ฯ จัดให้มีแก่สมาชิกตามสิทธิที่พึงจะได้รับ สมาชิกสามารถติดตามและทราบข้อมูลข่าวสารได้ ตามประกาศของสหกรณ์ฯ
 
 
ปรับปรุงข้อมูล ณ 17 มกราคม 2556

สรรหาคณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.00
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.50
ประจำ 12 เดือน ร้อยละ 1.75
ประจำ 24 เดือน ร้อยละ 1.75

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ร้อยละ 6.00
กรณีเงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น/ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน/มีประกันวงเงินสินเชื่อ ร้อยละ 5.00
กรณีกู้เพื่อการศึกษา/ใช้หนี้เงินกู้ ก.ย.ศ. ร้อยละ 3.50 (ไม่นำมาคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)
กรณีกู้เงินปันผลประจำปี = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 0.25 ต่อปี (ไม่นำมาคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ (ไม่นำมาคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)

เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์

     กรณีมีเงินประกันวงเงินสินเชื่อ

     - ปีที่ 1 = อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 

     - ปีที่ 2 ถึงตลอดอายุสัญญา = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 1.60 ต่อปี

     กรณีไม่มีเงินประกันวงเงินสินเชื่อ

     - ปีที่ 1 = อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00

     - ปีที่ 2 ถึงตลอดอายุสัญญา = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 1.00 ต่อปี

เงินกู้พิเศษเพื่อการจำเป็นอื่น = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 1.00 ต่อปี

จำนวนผู้เข้าชม

1479465
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
542
1252
1794
1472795
12537
24568
1479465