ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

   1. ใบสมัครสมาชิก/ลาออก
    1.1 ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์-สมาชิกสมทบ
    1.2 คำขอลาออกจากสมาชิก
    1.3 หนังสือแสดงความประสงค์
    1.4 หนังสือรับรองพนักงานราชการสมทบ
   
   2. รายการเปลี่ยนแปลง
    2.1 คำขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
    2.2  คำขอยกเลิกการเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
   
   3. รายการคำขอกู้ต่างๆ
    3.1 คำขอกู้เงินสามัญ
    3.2  คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
    3.3  คำขอกู้เงินกู้พิเศษ
    3.4  หนังสือมอบอำนาจ
    3.5  หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
    3.6  คำขอรับเงินผลประโยชน์
    3.7 หนังสือมอบอำนาจ (แบบรายบุคคล)
    3.8 หนังสือมอบอำนาจ (แบบกลุ่มคณะ)
    3.9 คำขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินปันผลรายปี
    3.10 คำขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
    3.11 คำขอเงินกู้สามัญ ๗๐ ปีสุขใจ
    
   4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ
     4.1   หนังสือรับรองสุขภาพตนเอง
   
   5. เงินฝาก
    5.1  หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก
   
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)
   6.1 ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ
   6.2 ใบสมัครสมาชิก สำหรับสมาชิกสมทบ
   
7. สมาคมฌาปกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
    (สส.ชสอ.)
   7.1 ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจฯ(สส.ชสอ.)ประเภทสามัญ
   7.2 ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจฯ(สส.ชสอ.)ประเภทสมทบ
   
8. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัย
   8.1 แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
   8.2 ใบสมัครประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม บริษัท AIG
   
9. เอกสารประกอบการยื่นกู้สามัญ 70 ปี สุขใจ
     9.1 เอกสารประกอบการยื่นกู้สามัญ 70 ปี สุขใจ

สรรหาคณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.00
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.50
ประจำ 12 เดือน ร้อยละ 1.75
ประจำ 24 เดือน ร้อยละ 1.75

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ร้อยละ 6.00
กรณีเงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น/ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน/มีประกันวงเงินสินเชื่อ ร้อยละ 5.00
กรณีกู้เพื่อการศึกษา/ใช้หนี้เงินกู้ ก.ย.ศ. ร้อยละ 3.50 (ไม่นำมาคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)
กรณีกู้เงินปันผลประจำปี = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 0.25 ต่อปี (ไม่นำมาคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ (ไม่นำมาคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)

เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์

     กรณีมีเงินประกันวงเงินสินเชื่อ

     - ปีที่ 1 = อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 

     - ปีที่ 2 ถึงตลอดอายุสัญญา = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 1.60 ต่อปี

     กรณีไม่มีเงินประกันวงเงินสินเชื่อ

     - ปีที่ 1 = อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00

     - ปีที่ 2 ถึงตลอดอายุสัญญา = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 1.00 ต่อปี

เงินกู้พิเศษเพื่อการจำเป็นอื่น = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 1.00 ต่อปี

จำนวนผู้เข้าชม

1479478
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
555
1252
1807
1472795
12550
24568
1479478