ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

   1. ใบสมัครสมาชิก/ลาออก
  1.1 ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์-สมาชิกสมทบ
  1.2 คำขอลาออกจากสมาชิก
  1.3 หนังสือแสดงความประสงค์
  1.4 หนังสือรับรองพนักงานราชการสมทบ
   2. รายการเปลี่ยนแปลง
  2.1 คำขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
  2.2  คำขอยกเลิกการเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
   3. รายการคำขอกู้ต่างๆ
  3.1 คำขอกู้เงินสามัญ
  3.2  คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
  3.3  คำขอกู้เงินกู้พิเศษ
  3.4  หนังสือมอบอำนาจ
  3.5  หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
    3.6  คำขอรับเงินผลประโยชน์
    3.7 หนังสือมอบอำนาจ (แบบรายบุคคล)
    3.8 หนังสือมอบอำนาจ (แบบกลุ่มคณะ)
   4. ทุนการศึกษา
  4.1  แบบขอรับทุนการศึกษาของสมาชิก ปีการศึกษา 2558
   5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ
   5.1   ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจฯ
   5.2  ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจฯ ประเภทสมทบ
 
   6 เงินฝาก
  6.1  หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก
   7.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.)
 7.1 ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สำหรับสมาชิก)
 7.2 ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สำหรับคู่สมรส)
   8.สมาคมฌาปกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
 8.1 ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจฯ (สส.ชสอ.)
 8.2 ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจฯ (สส.ชสอ.) สำหรับคู่สมรส

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.25
ประจำ 3 เดือน ร้อยละ 2.50
ประจำ 6 เดือน ร้อยละ 2.75
ประจำ 12 เดือน ร้อยละ 3.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ – ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.60
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6.60
กู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น ร้อยละ 6.50

จำนวนผู้เข้าชม

300297
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
239
543
2623
295077
5952
10648
300297