ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

   1. ใบสมัครสมาชิก/ลาออก
    1.1 ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์-สมาชิกสมทบ
    1.2 คำขอลาออกจากสมาชิก
    1.3 หนังสือแสดงความประสงค์
    1.4 หนังสือรับรองพนักงานราชการสมทบ
   
   2. รายการเปลี่ยนแปลง
    2.1 คำขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
    2.2  คำขอยกเลิกการเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
   
   3. รายการคำขอกู้ต่างๆ
    3.1 คำขอกู้เงินสามัญ
    3.2  คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
    3.3  คำขอกู้เงินกู้พิเศษ
    3.4  หนังสือมอบอำนาจ
    3.5  หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
    3.6  คำขอรับเงินผลประโยชน์
    3.7 หนังสือมอบอำนาจ (แบบรายบุคคล)
    3.8 หนังสือมอบอำนาจ (แบบกลุ่มคณะ)
   
   4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ
     4.1   แบบรายงานสุขภาพตนเอง
   
   5. เงินฝาก
    5.1  หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก
   
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)
   6.1 ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ
   6.2 ใบสมัครสมาชิก สำหรับสมาชิกสมทบ
   
7. สมาคมฌาปกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
    (สส.ชสอ.)
   7.1 ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจฯ(สส.ชสอ.)ประเภทสามัญ
   7.2 ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจฯ(สส.ชสอ.)ประเภทสมทบ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.25
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.00
ประจำ 12 เดือน ร้อยละ 2.50
ประจำ 24 เดือน ร้อยละ 2.50

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 6.25
เงินกู้สามัญ ร้อยละ 6.25
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6.25
เงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษที่มีจำนวนเงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น ร้อยละ 6.00

จำนวนผู้เข้าชม

681099
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
123
199
3685
673276
6078
13496
681099